2015:05:16 13:19:55 Yokohama-shi  
 
 2015:10:01 18:44:16 Shinjuku-ku
 
2016:06:20 18:59:29 Shinjuku-ku  
 
2016:05:03 14:16:36 Musashino-shi 
 
2016:08:12 16:08:40 Tachikawa-shi  
 
2016:06:29 18:43:22 Shibuya-ku  
 
2016:07:02 13:15:34 Yamato-shi  
 
2016:08:03 19:26:22 Shinjuku-ku  
 
2016:08:05 19:44:20 Shibuya-ku  
 

 
 
 

Copyright 2016 Hide Anze. All Rights Reserved.